ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment