ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกวดราคา

Leave a Comment