ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างห้องสมุด จำนวน ๑ ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างห้องสมุด จำนวน ๑ ระบบ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment