ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด แขวงวชิรพยาบาล จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์ห้องสมุด แขวงวชิรพยาบาล จำนวน ๑ ชุด ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment