ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๒๙ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จานวน ๒๙ เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment