งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบจำลองกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบจำลองกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Leave a Comment