ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนพัฒนาซอฟต์แวร์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนพัฒนาซอฟต์แวร์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment