ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบจำลองกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบจำลองกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment