ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องสมุด แขวงวชิรพยาบาล จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องสมุด แขวงวชิรพยาบาล จำนวน ๑ ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment