โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

จัดทำชุดถ้วยกาแฟ RMUTP จำนวน ๓๕๐ ชุด กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Leave a Comment