ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ครั้งที่ ๒)

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment