ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ๑๐ ชุด (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment