จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

Leave a Comment