จ้างทำข้อมูลการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และวิเคราะห์คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการจัดหากี่ทอ เครื่องกรอ และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องช่วยผลิตผ้า คุณภาพอนุรักษ์ภูมิปัญญา แบบสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่หลากหลายสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน

ราคากลาง

Leave a Comment