ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำควาสะอาด อาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Leave a Comment