ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Leave a Comment