ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างในโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  412,000.00 บ่าท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ร่างประกาศประกวดราคา

Leave a Comment