เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment