ระบบควบคุมกลางระบบการควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล(Supervisory Control and Data Acquisition,SCADA) และซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ ๓ มิติ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment