งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

งานแบ่งงวดงานและงวดเงิน งานปรับปรุงอาคารโชติเวช

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

แบบรูปรายการ

งานปรับปรุงอาคาร 6

งานปรับปรุงอาคาร 6 (file Excel)

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง ปี 2562

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

 

 

 

Leave a Comment