ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบควบคุมกลางระบบการควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล (Supervisory Control and Data Acquisition,SCADA) และซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ ๓ มิติ ๑ ระบบ ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Leave a Comment