ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะศิลปศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Leave a Comment