ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ซึ่งมีรายการประกอบ คือ ชุดฝึกระบบออโตเมชั่นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 1 ชุด ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment