ชื่องาน : เอกสารประกวดราคาสำหรับงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ราคากลาง

การแบ่งงวดงาน

แบบก่อสร้าง อาคารกิจการนักศึกษา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ขอบเขตงาน

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

ปริมาณงานและราคา

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Leave a Comment