ร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

การแบ่งงวดงาน

แบบก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปริมาณงานและราคา

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

Leave a Comment