ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด เป็นเงิน 40,718,700 บาท ซึ่งมีรายการประกอบ คือ ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 ชุด ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Leave a Comment