จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (hazardous working environments)

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (hazardous working environments)

Leave a Comment