ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

ยกเลิกประกวดจ้างราคา

Leave a Comment