จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ สำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot)

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment