จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (Reverse Vending Machine, RVM) เพื่อเมืองอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment