ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

Leave a Comment