ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR

Leave a Comment