จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี (ด้วยวิธี e-bidding)

เอกสารประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment