ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค ๔.๐ (Smart factory) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธี (e-bidding)

ประกาศยกเลิกจ้างเหมา

Leave a Comment