งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ ในการพัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ MR เพื่อช่วยพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง

Leave a Comment