งานจัดซื้อชุดฝึกอบรมออโตเมชั่นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน 1 ชุด

งานจัดซื้อชุดฝึกอบรมออโตเมชั่นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 9,800,000 บาท  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR)

ราคากลาง

Leave a Comment