งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ตามโครงการโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย 4 ศูนย์การศึกษา

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ตามโครงการโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย  4 ศูนย์การศึกษา วงเงิน 3,462,500 บาท (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR)

ราคากลาง

Leave a Comment