งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมกลาง ระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลและซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมกลาง ระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลและซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 9,500,000 บาท เอกสารเลขที่ ภ.8/2563(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ภ.8/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ภ.8/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR)

ราคากลาง

Leave a Comment