ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 1 งาน

ประกาศประกวดราคา

แบบฟอร์ม BOQ (Excel)

BOQ

ราคากลาง

รายการประกอบแบบเล่ม1 ข้อกำหนดทั่วไปงานก่

แบบรูปรายการปรุงอาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัล

รายการประกอบเล่ม2

รายการประกอบแบบเล่ม3

เอกสารประกวดราคา

ใบรับรองแบบรูปรายการ

ใบแบ่งงวดงาน

ขอบเขตของงาน

แบบหนังสือรับรองวิศวกร,สถาปนิก

แบบฟอร์มแผนงาน

ตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

Leave a Comment