ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด เป็นเงิน 2,675,000 บาท ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment