โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City

ร่างประกาศงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อ

ร่าง ขอบเขตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ราคากลาง

 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City

Leave a Comment