งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เชตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

BOQ

แบบรูปรายการ

ราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน

ร่างประกาศ

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

อาคารกิจการ12ล้าน (สำหรับกรอก)

Leave a Comment