ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

BOQ

แบบรูปรายการ

ร่างขอบเขตของงาน

ราคากลาง

สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

อาคารกิจการ12ล้าน (สำหรับกรอก)

หนังสือรับรองสถาปนิก

 

Leave a Comment