งานปรับปรุงอาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

BOQ

แบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคาร1ศิลปศาสตร์

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ใบรับรองแบบและรายการ+ราคากลาง

ตารางราคาอาคาร 1 ศิลปศาสตร์

ราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ร่างประกาศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

Leave a Comment