เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยกเลิกการประกวดราคา

Leave a Comment