ครุภัณฑ์ชุดประลองการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์บริการ (AI focused service robotics)

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน

TOR

ราคากลาง

Leave a Comment