ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบางกอกรอยัลเจมส์ ถนนพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 1. ประกาศประกวดราคา
 2. เอกสารประกวดราคา
 3. ขอบเขตงาน TOR
 4. แบบรูปแบบรายการ
 5. รายการประกอบแบบครุภัณฑ์
 6. ราคากลาง แบบ บก.01
 7. ใบรับรองรูปแบบและรายการ
 8. การแบ่งงวดงานและงวดเงิน
 9. บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
 10. รายการมาตรฐานการก่อสร้าง ฉบับ พ.ศ.2562
 11. สูตรปรับราคางานก่อสร้าง
 12. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
 13. หนังสือรับรองวิศวกร
 14. หนังสือรับรองสถาปนิก
 15. รูปแบบ-Scurve
 16. ตัวอย่างตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด

Leave a Comment