คอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 150 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment