งานจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสื่้อสารมวลชน

ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

BOQ

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ตารางจัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

Leave a Comment