จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามเอนกประสงค์

เอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

BOQ

แบบPDFงานสนามเอนกประสงค์ คณะสิ่งทอฯ งปม

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

แบ่งงวดงาน-เงิน

ใบรับรองแบบรูปรายการ

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ตารางจัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ

Leave a Comment